בלנהיים
שלום אורח/תכניסההרשמה
חיפוש באתר:  
   
 
 
נהלי מועצת הפסיכולוגים למסיימי לימודי פסיכולוגיה בחו"ל

 הנהלים למסיימי לימודי פסיכולוגיה בחו"ל לקוחים מתוך נהלי מועצת הפסיכולוגים:    

נהלים לקביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה קלינית למסיימי לימודים ו/או התמחות בחו״ל

לקובץ המלא

א. מבוא:   

פרסום ההנחיות שלהלן נועד להקל על הלומד ו/או המתמחה בפסיכולוגיה קלינית בחו״ל המבקש לקבל הכרה כפסיכולוג קליני בארץ. זאת, על מנת שיהיה בידיו כל המידע הנדרש לגבי התהליך והאישורים שעליו להמציא לוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית.

פסיכולוג אשר סיים את לימודיו ו/או התמחותו (בחלקה או במלואה) בחו״ל ומבקש לקבל תואר מומחה בפסיכולוגיה קלינית בארץ, חייב לעמוד בכל הדרישות בהתאם לחוק הפסיכולוגים ותקנותיו בישראל. במידת הצורך יהיה עליו להשלים את החסר כפי שתדרוש הוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית.  

סדר הפעולות בתהליך ההכרה במעמד המקצועי בפסיכולוגיה קלינית הוא כדלהלן: 

1. רישום בפנקס הפסיכולוגים: ניתן לפנות לוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית בבקשה לקביעת מעמד מקצועי בארץ רק לאחר שהמבקש נרשם בפנקס הפסיכולוגים. הוועדה לא תדון בפניה ללא הצגת אישור על רישום בפנקס או הצגת היתר לעסוק בפסיכולוגיה.
2. הוועדה תקבע אם הלימודים הם שווי ערך לנלמד בארץ לתואר השני בפסיכולוגיה קלינית. רק אם תקבע הוועדה המקצועית כי הלימודים הם אכן שווי ערך לנלמד בארץ לתואר השני בפסיכולוגיה קלינית תוכל הוועדה לאשר את התחלת ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית. במידה וחסרים למבקש הקורסים/עבודת השדה הנדרשים, יצטרך המבקש להשלים קורסים במסגרת אקדמית מוכרת/פרקטיקום במסגרת מוכרת להתמחות קלינית, קודם שיוכל להתחיל את תהליך ההתמחות הקלינית.
3. לפי הנסיון המקצועי תוכל הוועדה לקבוע אם המבקש רשאי להתחיל או להמשיך את תהליך ההתמחות הקלינית, או אם רשאי לגשת לבחינת סיום ההתמחות, או אם יש מקום להמליץ עליו בפני מנהלת התקנות להעניק לו תואר מומחה בפסיכולוגיה קלינית. 

ב. לימודים:  

 יש להגיש לוועדה אשור על קבלת תואר מוסמך במגמה קלינית בחוג לפסיכולוגיה באוניברסיטה מוכרת בצירוף רשימת קורסי הלמודים ופירוט התוכן הנלמד בהם (SYLLABUS) או לחילופין אישור כנ״ל על קבלת תואר מוסמך מאוניברסיטה מוכרת (שאין בה מגמה קלינית), אם עיקר הלימודים היו בתחום הקליני במקרה כזה, חייב המבקש לצרף אישור מהאוניברסיטה על-כך שבתקופה בה למד לא הייתה מגמה קלינית. 

 עיקר הלימודים בתחום הקליני משמעו:

1. לפחות קורס אחד בפסיכופתולוגיה.

2. לפחות קורס אחד שנתי בפסיכותרפיה בגישה פסיכודינאמית.

3. לפחות שני קורסים בפסיכודיאגנוסטיקה (בהם נלמדים המבחנים: ווכסלר, בנדר, ציורי HTP, ט.א.ט. ורורשאך).

4. פרקטיקום בפסיכולוגיה קלינית, דהיינו, עבודת שדה במוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית. היקף העבודה במסגרת הפרקטיקום הוא של 16 שעות שבועיות במשך לפחות 10 חודשים ברציפות. הפרקטיקום יכלול התנסות בראיון, באבחון פסיכודיאגנוסטי בבטריית מבחנים הכוללת לפחות את מבחני הבנדר, הווכסלר, ציורי HTP, ט.א.ט. ורורשך, ובטיפול פסיכותרפוייטי, תחת הדרכה מפסיכולוגים קליניים.

יש להמציא בפני הוועדה אישור על תקופת הפרקטיקום, היקף העבודה שנעשתה במסגרתו, תוכנה (אוכלוסיית המטופלים מסגרת הפרקטיקום, מספר הטיפולים ארוכי הטווח שנעשו, מספר הבטריות הפסיכודיאגנוסטיות שהועברו, ושמות המבחנים בכל בטריה), וחוות דעת מהפסיכולוגים המדריכים על מהות העבודה והערכת ביצוע העבודה. במידה ובמגמה הקלינית בה למד לא נדרש פרקטיקום, או הפרקטיקום שנעשה לא היה בהיקף שלעיל, תדרוש הוועדה המקצועית השלמת הפרקטיקום החסר, בהיקף של 16 שעות שבועיות לפחות במשך 10 חודשים ברציפות במסגרת מוכרת להתמחות קלינית.

 יש לציין שהקביעה אם עיקר הלימודים לתואר המוסמך הינו שווה ערך לנלמד במגמה לפסיכולוגיה הקלינית בארץ, הינה בסמכות הוועדה המקצועית 

  ג. התמחות: 

      1. תחילת ההתמחות תוכר החל ממועד קבלת הזכאות לתואר שני וזאת בתנאי שהלימודים הוכרו עפ״ י סעיף ב׳ לעיל.

      2. ההתמחות נעשתה במוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית בהיקף של שנתיים במשרה מלאה או 4 שנים במשרה חלקית בהיקף של חצי משרה לפחות. לפחות שנה אחת בחצי משרה צריכה להיעשות במסגרת אישפוזית בבי״ח פסיכיאטרי / מחלקה פסיכיאטרית / אישפוז יום פסיכיאטרי בבי״ח כללי. משך יחידת ההתמחות המינימלית לצורך הכרה היא לפחות שנה קלנדארית (12 חודשים) אחת במקום אחד ברציפות.

יש לציין, שמוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית בארץ הינו מוסד שעמד בכל הקריטריונים להכרה במוסד וקיבל הכרה רשמית להכשיר מתמחים בפסיכולוגיה קלינית. לגבי מוסד בחו״ל הכוונה למוסד שמתקיים בו עיסוק בפסיכולוגיה קלינית ברמה מקצועית נאותה, והוא עומד בכל הקריטריונים שנקבעו בארץ לצורך הכרה במוסד כמוסד להתמחות בפסיכולוגיה קלינית, דהיינו:

·         המוסד מספק התנסות תחת הדרכה של פסיכולוגים קליניים במגוון הפעילויות המקצועיות הבאות:   ראיון, הערכה ואיבחון קליני ופסיכודיאגנוסטי עם בטריית מבחנים הכוללתלפחות את מבחני הווכסלר, ציורי HTP, ט.א.ט. ורורשך, ופסיכותרפיה לסוגיה.

·         במוסד מועסק פסיכולוג קליני מדריך בפסיכותרפיה ובפסיכודיאגנוסטיקה בהקף של לפחות חצי משרה.

·         במוסד מתנהלת עבודה קלינית מובהקת, דהיינו, המוסד מאפשר התנסות בעבודה עם פתולוגיות נפשיות שונות, קיימת בו מסגרת אמבולטורית ו/או מסגרת אישפוזית, הכוללת צוות רב מקצועי, ישיבות צוות קבועות, הדרכות, דיון על מקרים, דיונים תיאורטיים וכו'.

·         המוסד מאפשר למתמחה להשתתף בפגישות הצוות הכוללות את הפעילויות המתוארות בסעיף הקודם בצורה קבועה ומסודרת.

·         תכנית ההתמחות הינה באחראיותו של פסיכולוג קליני מדריך.

·         קיימת במוסד ספרייה מקצועית או גישה לכזאת.

      3. על המועמד להציג אישורים על היקף המשרה בה עבד ועל תקופת עבודתו בכל אחד מן המוסדות בהם עבד / התמחה.

      4. על המועמד להציג אישורים על הדרכות הכוללות לפחות:

·         30 שעות הדרכה בראיון

·         160 שעות הדרכה בפסיכותרפיה

·         160 שעות הדרכה באבחון פסיכודיאגנוסטי

·         העברה וכתיבת דוחו״ת על 20 בטריות פסיכודיאגנוסטיות לפחות, כשכל בטרייה כוללת לפחות את המבחנים הבאים: בנדר, ציורי HTP, ווכסלר, ט.א.ט ורורשאך

חלק מההדרכות יכולות להיות קבוצתיות, ובלבד שמספר שעות ההדרכה בהן אינו עולה על מחצית משעות ההדרכה הנדרשות באותו התחום. שעה וחצי של הדרכה קבוצתית נחשבת לשעה אחת של הדרכה פרטנית.

על המועמד להציג חוות דעת מן המדריכים בכל אחד מן התחומים הנ״ל. בתחום הפסיכותרפיה ובתחום הפסיכודיאגנוסטיקה יש להמציא שתי חוות דעת, לפחות. בתחום הפסיכותרפיה צריכה חוות הדעת לפרט את סוג האוכלוסייה המטופלת, מספר הטיפולים ארוכי הטווח שנעשו על-ידי המתמחה, שיטת הטיפול שננקטה, והערכה לגבי רמתו ויכולותיו המקצועיות של המתמחה. בתחום הפסיכודיאגנוסטיקה צריכה חוות הדעת לפרט את המבחנים שנכללו בכל בטרייה שהועברה, וכן הערכה לגבי רמתו ויכולותיו המקצועיות של המתמחה בתחום זה. 

  ד. קבלת תואר מומחה  

על-פי סעיף 31 (א) בתקנות הפסיכולוגים (אישור תואר מומחה) התשל״ט-1979, רשאי המנהל לאשר תואר מומחה או מומחה מדריך בענף פלוני ללא התמחות ובחינות, לפסיכולוג שהוא בעל תואר מומחה או מומחה מדריך, לפי הענין, שניתן לו בחו״ל, ושהוועדה המקצועית המליצה עליו לענין זה.

לצורך כך קבעה הוועדה את הנוהלים שלהלן. נוהלים אלה יחולו על פסיכולוגים שעבדו בחו״ל לאחר סיום תואר שני וזאת בתנאי שעבדו בחצי משרה לפחות במסגרת קלינית מובהקת. ״מסגרת קלינית מובהקת״ כמפורט בקריטריונים להכרה במוסד לצורך התמחות קלינית ובסעיף ג׳ לעיל.

      1. פסיכולוג בעל תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מחו״ל אשר לימודיו הוכרו עפ״י סעיף ב׳, ואשר התמחותו הוכרה עפ״י סעיף ג׳, ועבד בחו״ל עד שלוש שנים נוספות במשרה מלאה או עד 5 שנים נוספות בחצי משרה יחוייב בבחינת סיום ההתמחות.

      2. פסיכולוג בעל תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מחו״ל אשר לימודיו הוכרו עפ״י סעיף ב׳, ואשר התמחותו הוכרה עפ״י סעיף ג׳, ועבד בחו״ל לפחות שלוש שנים נוספות במשרה מלאה או חמש שנים נוספות בחצי משרה, יחוייב בבחינת סיום התמחות או לחילופין יהי רשאי לבחור להשלים שנת עבודה במוסד מוכר להתמחות בפסיכולוגיה קלינית בארץ בהיקף של חצי משרה לפחות אשר בסיומה יהיה עליו להציג חוות-דעת חד-משמעיות על כשירותו ומידת התאמתו לעבוד כפסיכולוג קליני עצמאי. רק חוות דעת חד-משמעית בנדון תאפשר לוועדה להמליץ בפני המנהל לפטור את המועמד מבחינת סיום ההתמחות.

      3. פסיכולוג בעל תואר שני בפסיכולוגיה קלינית מחו״ל אשר לימודיו הוכרו עפ״י סעיף ב׳, ואשר התמחותו הוכרה עפ״י סעיף ג׳, ועבד בחו״ל לפחות 5 שנים נוספות במשרה מלאה או 7 שנים נוספות בחצי משרה, ויש בידיו חוות דעת חד-משמעיות לגבי יכולותיו המקצועיות בפסיכולוגיה קלינית מפסיכולוגים קליניים מדריכים שהכירוהו במסגרת עבודתו כפסיכולוג קליני, תשקול הוועדה המקצועית להמליץ בפני המנהל להעניק לו תואר מומחה בפסיכולוגיה קלינית ללא דרישות נוספות. 

ה. קבלת תואר מומחה מדריך: 

פסיכולוג אשר הוועדה המקצועית הכירה בו כמומחה בפסיכולוגיה קלינית והמבקש להיות מומחה-מדריך בארץ יהיה חייב לעמוד בכל הדרישות החלות בארץ על כל מי שמבקש להתחיל בתהליך הסמכה להדרכה (הנחיות מפורטות לתהליך הסמכה להדרכה יישלחו למועמד על-פי בקשתו). 

ו. נוהלי הגשת הבקשות: 

את הבקשות לבדיקת החומר יש להגיש על גבי ״טופס ריכוז נתונים לצורך קביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה קלינית למסיימי לימודים ו/או התמחות בחו״ל״ בצירוף כל המסמכים הרלבנטיים. כל אישור או מסמך מחו״ל אשר אינו כתוב באנגלית, חייב להיות מתורגם לעברית ומאושר על ידי נוטריון. ניתן להגיש צילומי המסמכים הנדרשים. 

 ז. מספר הערות חשובות: 

      1. כל מי שנדרש על ידי הוועדה המקצועית להשלים בארץ את כל תקופת ההתמחות או מקצתה, דינו כדין מתמחה לכל דבר, ועליו לנהוג בהתאם להנחיות לתהליך ההתמחות בפסיכולוגיה קלינית.

      2. השלמת הדרישות שפורטו לעיל הן תנאי להגשת בקשה לתואר מומחה והבאתה לדיון בוועדה המקצועית לפסיכולוגיה קלינית. אין בהצגת המסמכים בלבד הוכחה כי מבקש התואר אכן ראוי לקבלו. עניין זה נתון לשקול דעתה של הוועדה המקצועית ולקביעתה בלבד.

בהתאם לכך ייתכן מצב שהוועדה המקצועית תדרוש השלמות ותקופת עבודה נוספת וגם אם הוגשו האישורים הנדרשים להוכחת השלמת הדרישות הנ״ל לא תמליץ הוועדה בפני המנהל על מתן תואר מומחה, אם ידיעות המבקש, מיומנותו או כישוריו המקצועיים לא יניחו את דעתה. 

מידע נוסף על תארים מתקדמים בפסיכולוגיה בחו"ל - 

   יועצי בלנהיים חו"ל    נהלים לקביעת מעמד מקצועי בפסיכולוגיה קלינית למסיימי לימודים בחו"ל
  עוד שאלות ותשובות בנוגע לשירותי בלנהיים   מידע על לימודי תארים מתקדמים בפסיכולוגיה בארה"ב

 חזרה לדף ראשי ללימודי פסיכולוגיה בחו"ל 


  מלא/י את טופס קבלת פרטים על מנת להניע את תהליך ההכנה שלך לתואר בפסיכולוגיה בחו"ל

מצאת טעות -אנא עדכנ/י אותנו במייל  mistake@blenheim.co.il

 

אודות
 אודות
 הצוות שלנו
 השוואת מסלולי הייעוץ
 לימודי פסיכולוגיה בחו"ל
 הייחודיות שלנו
תהליך הקבלה MA פסיכולוגיה
 תהליך הקבלה-כללי
 קצת על קורות החיים/ תיאור עצמי
 קצת על ראיונות/ מרכזי הערכה
 קצת על המלצות
 שאלות ותשובות על תהליך הקבלה
 נוסחה מנצחת לקורות חיים ?
מרכז המידע פסיכולוגיה
 תואר שני בפסיכולוגיה למתחילים
 תואר שני בפסיכולוגיה למתקדמים
 השלמה לקלינית באוניברסיטת ת"א
 תוכניות השלמה לעבודה סוציאלית
 השוואת מסלולי הייעוץ
שאלות ותשובות
 בלנהיים כללי
 בלנהיים שירותים
 אתיקה
 בלנהיים חו"ל
סטודנטים מספרים
 "אני רוצה להודות לצוות של...
 "אהבתי בבלנהיים את היחס ה...
 "כשהתחלתי את התהליך בבלנה...
 "אני ממליצה בחום על בלנהי...
 "אני חייבת לציין שכל התהל...
 "בלנהיים סיפקו לי שירות א...
צור קשר
 בלנהיים דרושים
 שתפו אותנו...
 אודות השם "בלנהיים"
 טופס קבלת פרטים
מסלולי הייעוץ  מסלולי הייעוץבלוג  בלוגעוד פרטים ?   עוד פרטים ? לעדכונים שוטפים!  לעדכונים שוטפים!פורום בלנהיים   פורום בלנהיים
© כל הזכויות שמורות לבלנהיים.
נבנה ע"י בי אנד די אתרים | בניית אתרים | אחסון אתרים